Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Panu/Pani wsparcia czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane Fundacji Klub Kontra w Bytomiu, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach oraz osobie udzielającej wsparcia.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia akcji wsparcia.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udzielenia Panu/Pani wsparcia.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Пункт GDPR

Відповідно до статті 13 (1) і (2) Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення такі дані та скасування Директиви 95 / 46 / EC (Загальний регламент про захист даних) – надалі іменований як GDPR – я хотів би повідомити вам, що:

 1. Адміністратором ваших персональних даних є мер міста Катовіце з місцезнаходженням у м. Катовіце, вул. Młyńskiej 4, 40-098 Катовіце, e-mail: uwad_miasta@katowice.eu.
 2. Мер міста Катовіце призначив Уповноваженого із захисту даних, до якого ви можете звертатися з питань, пов’язаних із захистом персональних даних, а саме:
  1. на електронну адресу iod@katowice.eu,
  2. письмово на адресу місцезнаходження Адміністратора.
 3. Персональні дані будуть оброблятися з метою надання вам підтримки, тобто обробки, необхідної для виконання завдання, яке виконується в інтересах суспільства, тобто у зв’язку зі ст. 6 сек. 1 літ. e GDPR.
 4. Ваші персональні дані будуть передані Фонду Контра Клубу в Битомі, Муніципальному центру соціальної допомоги в Катовіце та особі, яка надає підтримку.
 5. Ваші персональні дані оброблятимуться до закінчення кампанії підтримки.
 6. Ви маєте право вимагати:
  1. доступ до вмісту ваших персональних даних,
  2. виправляючи їх,
  3. видалення,
  4. обмеження обробки
  5. заперечувати проти обробки.
 7. Ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу, якщо вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує положення GDPR відповідно до ст. 77 – на адресу Президента Управління захисту персональних даних, вул. Stawki 2, 00-193 Варшава.
 8. Надання особистої інформації є добровільним. Наслідком ненадання персональних даних є неможливість надати вам підтримку.
 9. Надані вами персональні дані не використовуватимуться для автоматизованого прийняття рішень, включаючи профільування, зазначене у ст. 22 GDPR.
Przewiń do góry